Rejestracja na webinarium

UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE

  • 2017-04-26
  • 10:00

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania organizacji, pochłaniają one również większą część budżetów IT. Umowy utrzymaniowe mają również przeważnie charakter umów wieloletnich, tym istotniejsze jest więc odpowiednie określenie w nich zadań i podziału odpowiedzialności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Już choćby z tych przyczyn warto przeanalizować poszczególne podtypy tych umów, jak i poświęcić im więcej uwagi przy okazji negocjowania kontraktu wdrożeniowego, czy zawieraniu nowej umowy serwisowej.
Rosnące znaczenie umów utrzymaniowych wynika również z przechodzenia coraz większej liczby dostawców IT na model usługowy, w ramach którego klient zamiast płacić za wdrożenie, płaci właśnie za utrzymanie i świadczenie na jego rzecz usług serwisowych.


Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • 2017-04-26
  • 10:00

UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania organizacji, pochłaniają one również większą część budżetów IT. Umowy utrzymaniowe mają również przeważnie charakter umów wieloletnich, tym istotniejsze jest więc odpowiednie określenie w nich zadań i podziału odpowiedzialności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Już choćby z tych przyczyn warto przeanalizować poszczególne podtypy tych umów, jak i poświęcić im więcej uwagi przy okazji negocjowania kontraktu wdrożeniowego, czy zawieraniu nowej umowy serwisowej.
Rosnące znaczenie umów utrzymaniowych wynika również z przechodzenia coraz większej liczby dostawców IT na model usługowy, w ramach którego klient zamiast płacić za wdrożenie, płaci właśnie za utrzymanie i świadczenie na jego rzecz usług serwisowych.


Granice pomiędzy pojęciami takimi jak SaaS, hosting, utrzymanie, update, upgrade, outsourcing, serwis czy rozwój systemu IT – nie są tak wyraźne jak kiedyś i zależą od postanowień konkretnie zawartej umowy. Na tle realizacji umów serwisowych zaobserwować można również rosnącą liczbę sporów arbitrażowych i sądowych.
Stąd tak istotne jest odpowiednie zredagowanie umów utrzymaniowych oraz serwisowych oraz wypracowanie mechanizmów działania, które zminimalizują ilość sytuacji spornych.
Istotną część ryzyk związanych z realizacją umów serwisowych, utrzymaniowych i rozwojowych da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w ramach warsztatu. W jego trakcie omówiony zostanie również sposób redagowania przedmiotu umowy serwisowej, odpowiedzialność i obowiązki stron wynikające z zawarcia takiej umowy, ryzyka związane z poszczególnymi postanowieniami takich umów – w tym ryzyko sytuacji vendor lock in – tj. uzależnienia się od pojedynczego Usługobiorcy, a także najczęstsze przypadki sporów na tle realizacji takich umów i orzecznictwo sądów z tym związane.
Warsztat jest kierowany do Usługodawców i Usługobiorców zarówno z rynku zamówień prywatnych (enterprise), jak i publicznych (public).


10:00

Umowa utrzymaniowa i rozwojowa – charakterystyka i jejpodstawowe elementy

        cel i przedmiot umowy

                   standardy rynkowe umów utrzymaniowych,

                   elementy umowy utrzymaniowej –przykłady z praktyki,

                   help desk, support, maintenance – co w sobie kryje?

                   aktualizacja, update, upgrade –jak je odpowiednio określić w umowie i jaki jest podział zadań iodpowiedzialności stron umowy?

        umowa utrzymania – kwalifikacja prawna. Czy umowautrzymania może być umową rezultatu?

        umowa utrzymaniowa a SaaS – podobieństwa i różnice,

        umowy hostingowe jako jeden z typów umów utrzymaniowych,

        outsourcingi usługi chmury obliczeniowej (prywatnej i publicznej) –różnice i ich znaczenie prawne,

        rękojmia i gwarancja a umowa serwisowa – zależnościprawne, czy aby na pewno konieczne wszystkie razem?

        specyfika zawierania i realizacji umów utrzymaniowych w reżimie zamówień publicznych,

        orzecznictwo sądowe dotyczące umów serwisowych.

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Istotne elementy umów serwisowychi rozwojowych

        zasady świadczenia usług serwisowych

                   zakres usług w ramach podtypów umów serwisowych,

                   które postanowienia powinny sięznaleźć w każdej umowie serwisowej,

                   Service Level Agreement (SLA) – podstawowe modele,

                   wynagrodzenie (zasady rozliczaniawynagrodzeń, indeksacja),

        jak zamawiać rozwój oprogramowania?

                   procedura zamawiania,

                   metodyka punktów funkcyjnych w umowachrozwojowych,

                   modele wynagradzania usługodawcyza prace rozwojowe,

                   modele wynagradzania za rozwój,

        procedury i polityki usługodawcy a związanie nimiusługobiorcy,

        przejmowanie systemu od innego dostawcy orazprzekazanie systemu innemu dostawcy,

        zarządzanie incydentami w umowach utrzymaniowych,

        ochrona danych osobowych i innych informacji w umowachserwisowych i rozwojowych,

12:45

Lunch

13:15

Prawa autorskie w umowach utrzymaniowych i rozwojowych

        program komputerowy a prawa autorskie,

        czy modyfikacje wykonywane w ramach utrzymania irozwoju to utwory?

        co w przypadku, kiedy licencji udziela jeden podmiot ausługi utrzymania świadczy drugi?

        swobodny rozwój i utrzymanie oprogramowania aprawa autorskie,

        jakie postanowienia prawnoautorskie powinny sięznaleźć w umowach serwisowych i rozwojowych?

        rola i praktyka depozytu kodów źródłowych w umowach serwisowych iutrzymaniowych,

        dopuszczalne modyfikacje oprogramowania na podstawieuprawnień legalnego użytkownika (art. 75 ust. 1 pr. aut.),

        możliwość powierzenia zastępczej realizacji prac aprawa autorskie,

        vendor lock in w umowach utrzymaniowych i umowachSaaS,

        case study dotyczące postanowień licencyjnych wumowach utrzymaniowych.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Odpowiedzialność w umowach utrzymaniowych

        SLA i KPI – jako istotne mierniki w umowach na świadczenie usług,

        zasady odpowiedzialności usługodawcy za świadczenie przez niego usług serwisowych,

        czy i kiedy usługobiorca może być odpowiedzialny zarezultat?

        odpowiedzialność za dane w ramach umów utrzymaniowych,

        granice odpowiedzialności usługobiorcy,

        eskalacja i zarządzanie sytuacjami spornymi w umowach utrzymaniowych,

        realne wykonanie umowy utrzymaniowej i sankcje za jej niewykonanie - środki dyscyplinowana i motywowania usługobiorcy,

        kary umowne – praktyka, orzecznictwo i standardy rynkowe,

        zastępcza realizacja prac – praktyka, orzecznictwo i standardy rynkowe,

        punkty za prawidłową i nieprawidłową realizację umowy,

        inne formy dyscyplinowania wykonawcy,

        zabezpieczenie należytego wykonania umowy w umowach serwisowych,

        sankcje (kary umowne, bonifikaty etc.),

        wypowiedzenie umowy utrzymaniowej,

        podstawy prawne wypowiedzenia umów serwisowych,

        praktyka obrotu w zakresie katalogu podstaw wypowiedzenia umowy,

        obowiązki stron w przypadku wypowiedzenia umowy,

        vendor lock-in i exit plan w umowach utrzymaniowych

        ograniczenia związane ze zmianą dostawcy usług serwisowych,

        przeniesienie danych do innego dostawy,

        jak przeciwdziałać vendor lock-in,

        co powinien zawierać dobrze przygotowany exit plan?

16:00

Zakończenie szkolenia


Uczestnicy zgłaszający się przez decyzje-IT.pl otrzymują 10 % rabatuhttp://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/unu/formularz_pr10.php 

Przejdź na stronę organizatora:

/content/files/5/1/964e9c6ff8ce90e36c16f0690d8e0abf523db090.png_t_main.jpg

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl  tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;   email: pr@konferencja.com.pl