Rejestracja na webinarium

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

  • 2017-04-11
  • 10:00

Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach projektów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest - z jednej strony - zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej – analiza aktualnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy - zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach projektów IT.

W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.


Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • 2017-04-11
  • 10:00

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach projektów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest - z jednej strony - zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej – analiza aktualnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy - zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach projektów IT.

W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.


I. Co w IT jest chronione prawem autorskim ?

   1     Pojęcie utworu i granice prawaautorskiego

   2     Prawo autorskie a współpraca w projektach IT:

             1     współtwórczość

             2     twórczość zależna

   3     Treść praw autorskich: prawamajątkowe i osobiste

   4     Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych

   5     Twórczość pracownicza

II. Umowy prawnoautorskie

   1     Między przeniesieniem praw alicencją – różnice konstrukcyjne

   2     Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach – kiedy możliwe? kiedy wskazane?

   3     Umowy licencyjne

             1     Licencje wyłączne iniewyłączne

             2     Sublicencje

             3     Ograniczenia terytorialne

             4     Okres obowiązywanialicencji

             5     Możliwości wypowiedzenia licencji iochrona przed wypowiedzeniem

             6     Stosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (mocobowiązująca OWL, modyfikacje)

   4     Popularne modele licencyjne: named user,concurrent / floating user, site / server / CPU, OEM, Open License Program(OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP)

   5     Przyszłe pola eksploatacji a umowyautorskie

   6     Wynagrodzenie w umowach autorskich

   7     Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawaautorskie

   8     Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych

   9     SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania - kiedyi jak możliwy?

   10   Amortyzacja wydatków na nabycie uprawnień autorskich– kwestia WNiP

III. Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (opensource i free software)

   1     Ideologia – dlaczegowolne, dlaczego otwarte?

   2     Wolne oprogramowanie a open source – czy to na pewno to samo?

   3     Porównanie modeli licencji: copyleft(GPL, LGPL, AGPL) i non–copyleft(BSD, Apache)

   4     Licencje open content

IV. Obrót „używanym” oprogramowaniem – „cesja” licencji i tzw.wyczerpanie praw autorskich

V. Studiumprzypadku – praca wspólna


Uczestnicy zgłaszający się przez decyzje-IT.pl otrzymują 10 % rabatuhttp://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/lpa/formularz_pr10.php 

Przejdź na stronę organizatora:

/content/files/5/1/964e9c6ff8ce90e36c16f0690d8e0abf523db090.png_t_main.jpg

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl  tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;   email: pr@konferencja.com.pl