Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Trudności z zarządzaniem łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Każda firma, która coś wytwarza, jest uzależniona od dostawców: surowców, półproduktów i innych komponentów, bez których finalny produkt nie może istnieć. Dostawa na czas i w odpowiedniej kolejności determinuje koszty produkcji oraz wielkość marży uzyskanej na sprzedanym produkcie.

Zasada mówiąca o tym, że łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, ma zastosowanie także w przypadku łańcucha dostaw. Produkty muszą być na czas, w odpowiedniej liczbie i jakości. Każda zmiana to dodatkowe koszty: za mała liczba komponentów powoduje przestoje produkcyjne, za duża - koszty magazynowania. Nieodpowiednia jakość to zwroty, reklamacje, a nawet straty spowodowane utylizacją finalnego produktu (np. w przemyśle chemicznym, przetwórstwie rolno-spożywczym i produkcji farmaceutyków). A konkurencja obniża koszty i nie pozwala na błędy.

Informacja o tym, co jest nam potrzebne, na kiedy, w jakiej ilości, skąd i od kogo, ma ogromną wartość. Ciągłe pozyskiwanie, monitorowanie i analiza danych pochodzących z wielu miejsc przedsiębiorstwa jest standardem we współczesnej produkcji. Dane z magazynów, parku maszynowego, informacje o zasobach ludzkich, planach sprzedaży, możliwościach produkcyjnych, problemach logistycznych, a także wskaźniki wydajności oraz zużycia materiałów - bez zaawansowanej technologii informatycznej są trudne do śledzenia i analizy.

Logistyka zaopatrzenia

Analizując sens i istotę aktywności w sferze logistyki dystrybucji łatwo zauważamy, że to co jest jej owocem - jest z drugiej strony motorem napędowym innego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa – logistyki zaopatrzenia. 


Logistyk dystrybucji planuje oraz organizuje proces, dzięki któremu produkty oraz towary o określonych rynkowych cechach będą bezpiecznie spoczywały w odpowiednim czasie we właściwym miejscu, aby zaspokoić spodziewany popyt. Załóżmy, że podczas procesu unettowienia potencjalnego zapotrzebowania dostrzeżemy braki magazynowe związane z danym produktem. Aby zaspokoić popyt będziemy musieli go wyprodukować – dla naszych celów zakładamy bowiem, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem produkcyjnym. 

Jak Supply Chain Management wspiera biznes w czasach nowoczesnych technologii?

Organizacje opierają swoje działanie na łańcuchach dostaw każdego dnia, a w perspektywie rocznej, osiągają dzięki nim założone cele biznesowe. Procesy zarządzania łańcuchem dostaw wpływają na szybkość i efektywność dostarczania towarów i usług. Oprogramowanie SCM pozwala przekształcić tradycyjny, liniowy łańcuch dostaw w sieć adaptacyjną, oferującą wymierne korzyści. Jakie to korzyści i w czym Supply Chain Management może pomóc organizacji dzisiaj?


Nowe wyzwania zaspokajane przez nowe technologie


Nowe technologie, takie jak usługi w chmurze czy big data, zdają się wypełniać przestrzeń dzisiejszych innowacji. Potrzeby, które zaspokaja oprogramowanie Supply Chain Management, wraz z tym rozwojem, nabierają na znaczeniu. Im więcej danych mamy, im więcej możliwości na zaspokojenie rosnących potrzeb klienta, tym bardziej potrzebny nam jest system, który pozwoli nam je wykorzystać.


Logistyka dystrybucji w systemach ERP

Systemy ERP są rozbudowywane wokół głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, zaś szczególnym zainteresowaniem twórców ERP cieszą się te obszary i te aktywności, które – zoptymalizowane - mogą przynieść najwięcej wartości dodanej.

Obszarem szczególnie podatnym na efektywną współpracę z system informatycznym jest logistyka. Termin ten należy rozszyfrować jako pojęcie wielowarstwowe dotyczące różnych etapów jak i aktorów uczestniczących w głównym, kontekstowym procesie biznesowym.

Logistyka dystrybucji w systemach ERP, część 2

Podsumujmy nasze dotychczasowe rozważania związane z logistyką dystrybucji.


Tak więc zasadniczą troską logistyka dystrybucji jest zaspokojenie potencjalnego popytu w przyszłości przy założonym wskaźniku sprzedaży utraconej dla założonego i zbilansowanego poziomu kosztów. W naszych dotychczasowych rozważaniach założyliśmy system magazynowania płaski, jednowarstwowy bez magazynów pośrednich.